Vagabond de meserie. Vagabond De Meserie

Nicolae Guta Vagabond De Meserie MP3

Pogor La 6 Iunie anui curentpresentându-se inaintea onorabilei Curti de apel din lasi sectiunea a H-a apelul făcut de evreii : David ButnariuAvrara sin Calman croitor si ZalnianNsin Nahman ciubotarcontra sentintei pronunfcată de Tribunalul de lasi sect.

DENISA SARBOAICA, REMUS si HOTLINE - Nu pleca de langa mine

IVprin care ii declara de vagabonzisi prin urmare ii condamnă a fi depărtati din tara ; sau presentat inaintea Curjei condamnatii insotiti de apărătorii lor D-nii Manolachi Costachi Epureanu si Costachi Dediu. Presedintedupă interogatorul făcut condamnatilordupă cetirea procesului-verbal in temeiul căruia au fost pusi in acuzaliunecare proces-verbal s a incheiat de vagabond de meseriedupă cetirea depunerilor făcute de martori la prima instantă precum si a sentintei contra caria sa făcut apelulacorda cuvéntul d.

Costachi Dediuunu! Dediu : Me adresez la Domnia-voastrăD-le Presedintela Domnia-voastră D-lor Consilierisi totodatŕ rog pe cnorabilul representant ai Ministerului Public să binevoeascâ a da toată atentiunea acestei cestium : căci in temeiul legilor noastre positivecei mai principal rol ai Ministeriului Publiceste acel ce-1 are in chestiunile penale.

In urma vagabond de meserie data de d. Presedinteapărarea fiind la răndul unguente de încălzire pentru articulații ieftinesi subscrisul avend cuvántuldeclara cu toată franchetacădupă rolul ce am in acest procesnu mę voiu ocupa decât de partea jurídica si.

Blondu de la Timișoara

Curtimę voiu linea in modestie si legalitatepentru că sunt sigur că in Romăniain ara noastrăjustijia nu poate fi schimbată in injustijie. AvemDomnilordinaintea noastră pe acesti trei indivizi cu numeleDavid Butnariu sin ItieAvram Croitorul sin Calman si Zalman ciubotarul sin Nahmŕnpusi in categorie de vagabonzi si pozitrunea noastră ca apărători ai lor este de a dovcdi că ei nu pot cădea in asemenea categorie.

Prin urmaredacă un om are domiciliupoate să nu aibă mijloc de hrană sau meseriesi cu toate aceste nu poate fi declarat de vaga bond.

Dacă un om are mijloc de hranăpoate să nu aibă domiciliu sau meserie si nu poate fi declarat de vagabondsi dacă are meserie poate să nu aibă domiciliu vagabond de meserie mijloc de hrană si earâsi nu poate fi declarat de vagabond. Dar apoi cănd ne intoarcem la condiliunea atreia a articolului nostrucare in sensul eicontine si conditiunea adouaadică conditíunea meseriei sau a mestesugului din care omul isi are mijloacele de hranăputem afirma că omu fără meserie nu poate exista la noiafará de infirmi.

Vagabond De Meserie

Spre exemplu : pictor este o meseriecauzele artritei articulației șoldului idembutnarcroitorciubotarlucrător de pămęntsalahor. NicTun om nu poate fi fără o meserieintrucăt vęrsta si sănătatea trupului i permit de a munci. Pretentiuneâ ar fi fără logică si de aceia intelegem că legiuitorul a pus articolulnu pentru a da loc la prigonirea omenireici din contrapentru a garanta siguranta obstească.

 • Vagabond De Meserie - Nicolae Guta | Shazam
 • Artroza descrierii articulației umărului
 • Ulei de brad pentru tratamentul articulațiilor
 • Boli articulare ale brațului
 • Vagabond De Meserie de Nicolae Guta : Napster
 • Vagabond De Meserie - Nicolae Guta | Shazam

Am zis aceste ca un prologdar să vin la acesti oameni. Actele ramului politienescrechisiliunile procurof ialesi chear sentinta tribunalului de prima instanta ne spuncă acesti oameni sunt calfe sau ucenici pe la maistrii ; cei dintęi butnariucei aldoilea croitorsi cei ai treilea ciubotar. Va să zicâ că un lucrătorde orce meserie ar fidomiciliul seu statornic el are neaperat la persoana care lucrează.

Asa darin privinta domiciliuluidovedim că-l avem in conditiunile art. Aceste manualč atesteazâ cu toată lămurirea că numitii lucrează meseria lor pe la stăpănii lorsi apoi trebue să observam că aceste manuale nu sunt eliberate decât in puterea unor garantii anume intările chear de catre comisiile respectivo de cuartale.

Ca să punem in vagabond de meserie aceste acte politienesti nu se poatesi devreme ce ele atesteazâ meseria acestor indivizi si infătisează o serioasă garante morală si materialâputem zice că am intrunit trustrele conditiuni ale art.

Am zissi repetămcă intrunim conditiunele art. Dovedim că avem domiciliu stabil in conditiunele art. Dovedim că avem meseriecu insusi procesele verbale care ne au pus in categoria de vagabonzipentru că acele procese verbale vagabond de meserie spun pur si simplu profesiunea de butnariucroitor si ciubotara căror exercitare este dovedită prin atestarea stăpănilor nostri aice presenp ; si eatăcă prin aceastaindeplinim si condijiunea a Ill-a a articolului nostru ; si ¦ III.

Cănd toate conditiunele oamenilor stabili din societate le intrunimconform cu articolul nostrunoi nu intelegem decăt o perzecutie si numai o perzecujie punerea acestor oameni in stare sau categorie de vagabonzisi inca vagabonzi de nalionalitate streină cănd ei sunt născuli si crescuti aice in Romănie si prin urmare eicu drept cuvęnt nu pot fi decăt romani ; pentru cădupădreptul omuluireligiunea nu-i poate sclúmba nafionalitatea.

Dar pănâ atuncea dacă avem o lege care ne conduce si pe care trebue să o respectăm ; dacăinfineavem toate conditiunile prescrise de acea legenoi sperăm că onorabila Curte va reforma sententa Tribunalului de prima instanjă ca neintemeiatŕsi va decide achitarea acestor oameni Terminam cu rezerva de a mai lua cuvęntal dacă vom socoti necesar.

Intreb dacă apărarea insista pentru interogarea marturilor 1 D. Manolachi Costachi. Asupra acestei intrebâri am onoare a respunde că noi ne lăsăm cu totul la apreciarea onorabilei Curti.

vagabond de meserie

Credeminsăcă manualele infătisate constata intr un mod destul de evídent că acesti indivizi au fost lucrători cum a spus d. De » diu foarte bine. Pentru a lucratrebue să aibe o localitateun stăpăn siprin urmarecu aceasta vagabond de meserie constata pănă la evidentă mijlocul lor de viejuire.

 • Vagabond de meserie - Capitolul 1 - Wattpad
 • Cum să amelioreze inflamația articulației piciorului
 • Inflamația articulației pe degetul mare
 • Durere ascuțită în forul șoldului
 • Vagabond De Meserie - song by Nicolae Guta | Spotify
 • Vagabond de meserie 💃💃💃💣💣😘😘 - Blondu de la Timisoara | Facebook

Dar Ministeriul public insista pentru interogarea marturilor í D. Procuror declara că nu insista. Atunci darapărarea are cuvéntul. Insămai inainte ca d.

Nicolae Guta si Blondu de la Timisoara - Vagabond de meserie manele 2016 gratis. Youtube Mp3

Epureanu sâ inceapâ pledoierúl seuam onoare a-1 ruga să binevoeascâ a nu vorbi decât in chestiunea vagabonzilor venită inaintea Curtii si reprezentată prin acesti trei indivizi condamnati de catre Tribunalul de Ia § i sectiunea a IV-a.

Vę suat foarte recunoscătord-le Presedintepentru aceasta incuragiare ; căci in adevărprin aceasta imi arâtali dreptul de a vorbi in toată libertate despre acesti trei indivizidespre modul arestării lor si despre męsurile ce s au luat inainte de a fi trimisi in fala justitiei unde ai um sunt chiemat ai apara.

vagabond de meserie

Domniloracesti trei nenorociti indivizi si vedeti că incep cu dănsii acesti trei indivizi ziccare sunt inaintea d-voastră in urma sentintei data de Tribunalul de lasi sectiunea a IV-asunt osănditi la nimic mai putin de căt a fi depărtati afară din tarapeste hotar ; a fi considerati ca niste paria ai societălii cari nu ar avea dreptul a se incâlzi la acest soare binefăcâtor ce străluceste asupra Romănieisi ar fi destinaticum am zisa fi aruncati la voea intămplării.

Vedem adeseaori oameni harnici si cari au toată bună plecare de a-si castiga indestularea materialăoameni iscusili in meseria sau profesiunea lorlipsiti de muncă si prin-urmarede mijloaee de viejuire. Vam amintild-loraceste imprejurări caredin nenorocirese intămplă preá ades in viata omuluipentru ca să vedeti pănă la ce grad acesti nenoroeiji indivizi merită indulgenta domniilor voastre.

Nicolae Guta Vagabond De Meserie MP3

Stiti că delicie de asemenea natura nu se imputa celor cari au palate si mosiici tocmai- acelora cari sunt in casul de fatăacelor nenorocili cari suut destinati a-si castiga prin muncă ceie necesare pentru sustinerea vietei lor. Vedeti dard-lorcă pe căt este mai usor ca să se intămp!

vagabond de meserie

Darorcăt de grea este pedeapsa de care se vęd ameninjati clienjii meitotusid-le Presedinte acesti indivizi binccuvęntează aceasta zi in care se vęd chemati inaintea justitiei tereiaceaslă zi in care dreptătile lor se pot desbate la lumina maréasa incăt justitia să poatâ avea deplină cunostintă de toate evenimentele ce s au petrecut in privinta acestor trei indivizi si a consortilor lor.

Vagabond de meserie de notorietate publicasi m 8 cred in tot dreptul a le aminti d-v. Sunt faptezvcde notorietate publica care au dobăndit o maré importantâ ; căci acest proces denumit ai jidovilor vagabonzinu era destinai a remănea izolat ca un fact obicinuit care n are nicío insemnâtate. Din contrael este consecuenla unor facte foarte grave si cari au luat proportiuni foarte mari. El a provocat cea mai maré neliniste in toată populatiunea israelita si acesta neliniste a făcut ca să se vagabond de meserie toate ocupatiunele comerciale ale acestei pacinice populaliuni ; a provocatpot ziceo agitatiune in toată tara sidin nenorociretristul efect ai acestei agitatiuni nu s au mărginit numai in lăuntrul Romănieicid-lortoată Europaputerele vagabond de meserie mai mariceie mai binevoítoaresau ocupat de chestiunea israelitilor in general siprin urmarede chestiunea acestor trei indivizi in vagabond de meserie.

Şi pe tine şi pe familia ta! Te rog! Lasă-mi familia în pace.

Asa darprocesul ce aveti a decide astăzide bunăseamă că dacă ar fi un simplu proces de vagabonzi precum i se dă formanu ar avea cred aceasta importantâ. Importantâ acestui proces s a mărit prin faptele care au procedat trimiterea acestor indivizi inaintea justitiei siprin urmarechestiunea ce aveti a transa astăzi este o adevęrată chestiune vagabond de meserie dela care depinde linistea populatiunii israelite.

Pe căt timp aceasta Uniste nu se va restabiliinteresele noastre ceie mai principaleinteresele comerciului nostruvor fi in suferintă.

Story Rankings

Eatâ ce zicein privinta aceastaart. Mai este si in codicele civil un articol corespunzętor la acestape care nu-1 mai citescvagabond de meserie v as osteni preá multfăcęndu-vę ca să ascultali toate acele legi ce vin in favoarea acestor nenorocitiosănditi a-si părâsi fâră voia lor părin ii si fratiisi asedepărta de marginele terei unde ei de mai mult timp muncesc ca sâ-si poată procura ceie necesare pentru intrelinerea lor si a farailielor din care fac vagabond de meserie.

Ialăd-lorcum se infăjosează chestiunea ce ne ocupa ; hotărirea ce veti da astăzi in procesul ce s a supus delibčratiunilor domniilor voastre are să decida pănă unde poate merge persecutiunea contra acestor flinjepersecutiune fără de sfărsitcăci inceputul ęl stim cănd a fostdar sfărsitul D-zeu ęl stie.

Asa dard-lor să fie bine constatat că botărărea d-voastrâ are de deslegat chestiunea generala in privinta populatiunei israelitedacă se pot bucură si ei in statu! Romăn de drepturile recunoscute tuturor in generesau dacă trebue a fi considerati ca niste fiinte care nu au decăt dreptul de a vegeta afară din lege.

Asevedeași