Tratament comun bugetar

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. site oficial - Powered by ramonafabian.ro

Dreptul asiguraţilor la prestaţiipentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă printratament balneoclimateric în continuare — prestaţii se realizează în bazaLegii privind sistemul public de asigurări sociale nr.

bursa subtendinosa calcanea artroza purulentă a tratamentului articulației genunchiului

Casa Naţională de Asigurări Socialeîşi exercită obligaţiunile în acest domeniu prin sistemul instituţiilor publiceale statului în baza statutului său, aprobat prin Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr. Confederaţia Sindicatelordin Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova"Solidaritate" vor participă la acordarea prestaţiilor în baza Legiisindicatelor nr.

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. site oficial - Powered by ramonafabian.ro

Confederaţia Naţională aPatronatului din Republica Moldova participă la acordarea prestaţiilor în bazaLegii patronatelor nr. În limitele mijloacelor aprobateanual de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea bugetului asigurărilorsociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale va procura şi, cuparticiparea Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova, ConfederaţieiSindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" şiConfederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, va repartiza biletelepentru tratamentul balneoclimateric al asiguraţilor în continuare — biletepentru tratament sindicatelor republicane de ramură.

Tratamentul balneoclimateric seefectuează în termene optimale, de regulă, în instituţiile specializate deprofil, selectate în bază de concurs în funcţie de starea bazei curative,metodele de tratament, condiţiile de cazare şi alimentare, argumentareapreţului biletelor pentru tratamentorganizat de Casa Naţională de AsigurăriSociale.

Biletele pentru tratamentse vor tratament comun bugetar conform specializării staţiunilor balneoclimaterice şiinstituţiilor de profil, luînd în considerare structura nozologică amorbidităţii generale a asiguraţilor în anul precedent.

Prestaţiile se acordă proporţionalîndeplinirii obligaţiilor la plata contribuţiilor de asigurări sociale pe anulprecedent.

pastile articulare la cot durere ascuțită când mergeți în articulația gleznei

Neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale pe o perioadă cedepăşeşte termenul prevăzut de legislaţie pentru prezentarea dărilor de seamăsau achitarea lor parţială atrag după sine pierderea dreptului la prestaţiipînă la stingerea completă a datoriilor.

Mijloacele pentru prevenireaîmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratamentbalneoclimateric se repartizează sindicatelor republicane de ramură şiagenţilor economici în baza următorilor indici: - suma contribuţiilor deasigurări sociale de stat acumulate în anul precedent, pe ramurile economieinaţionale pe care le reprezintă; - rata achităriicontribuţiilor; - cota de participare laformarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; - structura nozologică amorbidităţii generale a angajaţilor pe ramurile economiei naţionale în anulprecedent.

În funcţie de necesităţi,mijloacele destinate tratamentului pentru fortificarea sănătăţii asiguraţilorîn secţiile specializate se alocă nemijlocit după externarea lor dininstituţiile medicale. După aprobarea legii bugetuluiasigurărilor sociale de stat anuale, Casa Naţională de Asigurări Sociale pînăla 15 februarie şi 15 iunie va încheia cu instituţiile specializate de profilşi staţiunile balneoclimaterice, în limitele mijloacelor stabilite, contractede procurare a biletelor pentru tratament, cu indicarea costului, numărului debilete, duratei şi profilului tratamentului, termenelor de rambursare aserviciilor, cu anexarea graficului tratament comun bugetar remitere a biletelor pe fiecaretrimestru al anului.

Bugete generale

Biletele pentru tratament se vorrepartiza în baze generale şi agenţilor economici care nu au organizaţiisindicale, dar care achită contribuţiile în bugetul asigurărilor sociale destat. Organele sindicale republicane deramură vor coordona cu Casa Naţională de Asigurări Sociale şi articulațiile membrelor doare respectivă planul de repartizare a biletelor pentru tratamentstructurilor sale teritoriale, iar cele care nu au subdiviziuni teritoriale vorcoordona planul de repartizare pentru organizaţiile primare şi agenţiieconomici în care nu există sindicate.

Nu se admite formarearezervelor de bilete în organele sindicale de nivel naţional, de ramură sauteritorial.

Ǝn atenția asiguraților C.

Organele sindicale teritoriale vorîntocmi planuri de repartizare a biletelor pentru tratament organizaţiilorprimare şi agenţilor economici în care nu există sindicate, coordonînd cucasele teritoriale de asigurări sociale.

Se interzice repartizarea unilateralăa biletelor. Biletele pentru tratament se vorelibera asiguraţilor conform cererilor depuse şi recomandaţiilor medicale prindecizia comună a comitetului sindical şi administraţiei agentului economic, iaracolo unde nu există organizaţie sindicală — de către administraţia agentuluieconomic.

Nu se admite eliberarea biletelorîn baza tratament comun bugetar personale a preşedintelui comitetului sindical sau a unuisingur reprezentant al administraţiei. Tratament comun bugetar eliberarea biletelor pentrutratament se acordă prioritate invalizilor şi participanţilor la cel de-aldoilea război mondial, participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărareaintegrităţii şi independenţei Republicii Moldova, ostaşilor internaţionalişticu sănătatea afectată în timpul îndeplinirii serviciului militar, invalizilorangajaţi în cîmpul muncii, donatorilor de sînge, persoanelor supuserepresiunilor şi ulterior reabilitate, mamelor cu mulţi tratament comun bugetar şi persoanelecare au suferit în urma unui act terorist.

Asiguratului i se poate elibera din contul bugetului de asigurărisociale de stat cel mult un bilet pentru tratament în trei ani. Biletele în sanatoriile specializate şi în secţiile pentrutratarea bolnavilor în perioada postoperaţională în caz de boală ulceroasă astomacului sau duodenului, de extirpare a vezicii biliare, după infarctmiocardic şi a bolnavilor cu astm bronşic se eliberează gratuit, peste limiteleprevăzute în pct.

Rectificări bugetare

Biletele pentru tratament, procurate din contul mijloacelorbugetului tratament comun bugetar sociale de stat, se acordă asiguraţilor menţionaţi înpct. După primirea biletului, asiguratul îl va prezenta mediculuicurant al instituţiei medicale pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.

Pentru asigurat şi copil pînă la 14 ani biletele se elibereazăconform recomandaţiei medicale pentru tratarea copilului. Biletul pentru tratament eliberat se completează cu numele,prenumele şi patronimicul, locul de muncă, funcţia beneficiarului, denumireaorganizaţiei sindicale sau a agentului economic care a eliberat biletul şi sesemnează de preşedintele comitetului sindical sau reprezentantul împuternicit deadministraţie, tratament comun bugetar confirmarea semnăturii prin ştampilă.

În bilet se indică obligatoriu codul fiscal al agentului economic, prinintermediul căruia a fost eliberat. Nu se admite eliberarea biletelor necompletate. Se interzice eliberarea biletelor de tratament la preţ redus saucontra preţ deplin persoanelor neangajate în tratament comun bugetar muncii. Nu se admite tratarea a două sau mai multor persoane care deţinun singur bilet, eliberarea banilor în numerar din contul mijloacelorasigurărilor sociale pentru achitarea totală sau parţială a costului biletelorsau în calitate de compensare persoanelor care au procurat biletele.

Biletele pentru tratament sînt acte de valoare, care se păstreazăşi se ţin la evidenţă în acelaşi mod ca şi mijloacele băneşti.

Sediul Băneasa (Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.7 , Sector 1, Bucureşti)

Facturile de livrare a biletelor, contractele şi registrele deevidenţă se păstrează la organele sindicale sau administraţie în modul stabilitde Regulamentul privind evidenţa contabilă. În cadrul Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova,Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova"Solidaritate" şi organelor sindicale republicane biletele se iau laevidenţă pe două conturi speciale "Disponibil bilete pentru tratament şiodihnă" ,"Bilete de tratament pentru schimburile viitoare, luate spredecontări în organizaţiile sindicale".

La debitul contului "Disponibil bilete pentru tratament şiodihnă" se ţine evidenţa deteriorarea articulației șoldului într un accident biletelor, iar la credit — a eliberăriilor. Acte de înregistrare a biletelor pentru tratament sînt facturile,în care se indică denumirea organizaţiei instituţieide la care au parvenitaceste bilete.

Organele sindicale şi agenţii tratament comun bugetar ţin evidenţa biletelorîntr-un registru, în care se indică denumirea sanatoriilor, numerele biletelor,termenele lor, costul şi suma lor.

Facturile se confirmă prin recipisagestionarului, care le-a luat la păstrare. Acte justificative de cheltuieli sînt facturile de livrare a biletelorde tratament, cu semnătura tratament comun bugetar.

NEWSLETTER

Eliberarea tratament comun bugetar şi întocmireafacturilor de livrare se efectuează în baza procurilor. Evidenţa analitică a tratament comun bugetar pentru tratament se ţine înregistrul de evidenţă a biletelor în corespundere cu denumirea instituţiilorspecializate de profil şi staţiunilor balneoclimaterice, cu numerele, termeneleschimburilor şi preţul biletelor.

La expirarea fiecărui trimestru, disponibilul de bilete aflate defacto la gestionar se confruntă cu datele evidenţei contabile şi, conformrezultatelor, se întocmeşte un act. Evidenţa analitică la contul "Bilete de tratament pentruschimburile viitoare, luate spre decontări în organizaţiile sindicale şi deagenţii economici" se ţine pe fişe, instituite pentru fiecare organizaţie.

La debitul contului se ţine evidenţa biletelor eliberate de organele sindicalesau de administraţie conform facturii de livrare. Costul biletelor, eliberatede organele sindicale din bugetul asigurărilor sociale de stat, se trece de lacreditul contului la cheltuieli conform dărilor de seamă prezentate de acestea. Înregistrările privind intrarea biletelor pentru tratament seefectuează în registrul respectiv în baza facturilor. Datele despre fiecarebilet se înscriu într-un rînd aparte. La eliberarea biletelor, în acelaşiregistru se face o menţiune, indicîndu-se data eliberării, beneficiarul numele, prenumele şi patronimicul, locul de muncă, funcţia.

Deţinătorulbiletului se informează despre costul parţial tratament comun bugetar locul pentru achitare. Beneficiarul semnează personal de primirea biletului. Biletul primit de organizaţia primară, agentul economic sau deasigurat poate fi restituit, în cazuri excepţionale, organului care l-aeliberat, dar cu cel puţin 5 zile pînă la începutul termenului de tratament.

Aceste bilete se repartizează din nou, în baze generale. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul pentrutratament cererea, decizia de repartizare, bonurile de consumşi cuponuldetaşabil la bilet, care la întoarcere se prezintă obligatoriu comitetuluisindical sau administraţiei, se broşează într-o mapă aparte şi se păstreazăîmpreună cu registrul de evidenţă a biletelor şi cu documentele financiare.

Comitetele sindicale primare în comun cu administraţia întocmescşi prezintă trimestrial organizaţiei sindicale ierarhic superioare darea deseamă privind biletele eliberate de forma şi în termenele stabilite. În cazul agenţilor economici unde nu există organizaţiisindicale, dările de seamă se întocmesc de către contabilitatea agentuluieconomic şi se prezintă, în modul stabilit pentru organizaţiile sindicale,organului sindical care a eliberat biletele.

  • Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
  • Tratamentul medicamentos cu artroză
  • DOCUMENTE IN FORMAT ELECTRONIC
  • DOCUMENTE IN FORMAT ELECTRONIC
  • C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. site oficial - Powered by ramonafabian.ro
  • DECIZIE 04/06/ - Portal Legislativ

Darea de seamă se întocmeşte în baza înscrierilor din registrulde evidenţă a biletelor. Organele sindicale de ramură vor prezenta ConfederaţieiSindicatelor din Republica Moldova sau Confederaţiei Sindicatelor Libere dinRepublica Moldova "Solidaritate" darea de seamă şi listabeneficiarilor de bilete pînă la data de 25 a lunii, care urmează dupătrimestrul de gestiune.

Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi ConfederaţiaSindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" vor prezentatrimestrial, pînă la 15 februarie, 15 mai, 15 august şi 15 noiembrie, CaseiNaţionale de Asigurări Sociale raportul financiar privind utilizarea biletelorprocurate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Staţiunile balneoclimaterice, cu care au fost încheiatecontracte, vor prezentă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale şiconfederaţiilor sindicatelor informaţia privind utilizarea biletelor eliberatede tratament comun bugetar sindicate conform contractelor încheiate şi anual — raportulfinanciar. Controlul privind corectitudinea şi plenitudinea îndepliniriiprezentului regulament este efectuat de Casa Naţională de Asigurări Sociale,Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova, Confederaţia SindicatelorLibere din Republica Moldova "Solidaritate" şi Confederaţia Naţionalăa Patronatului din Moldova şi de structurile lor teritoriale şi alte organeabilitate cu acest drept.

Pentru respectarea prevederilor prezentului regulament poartărăspundere personală tratament comun bugetar organelor sindicale de toate nivelurile, iarîn cazurile agenţilor economici, în care nu există organizaţii sindicale —conducătorii agenţilor economici.

tratamentul medicamentos pentru tendinoza șoldului medicament pentru durerile articulare biliare

Persoanele, care primesc şi ţin evidenţa contabilă a biletelor detratament, poartă răspundere materială pentru păstrarea lor. În cazul depistării unor bilete neutilizate, persoaneleresponsabile, care au cauzat prejudiciul, vor răspunde în conformitate culegislaţia în vigoare.

Asevedeași